Algemene In- en exclusiecriteria


Inclusiecriteria

De volgende gasten komen in aanmerking voor zorg bij Beleef Dagbesteding:


 • Gasten met een actieve houding, die met inzet willen deelnemen in de groep en in de samenleving.
Wij werken bewust aan activering van onze gasten: alle gasten hebben daarom een vorm van dagbesteding.
Door deelname in de samenleving (een rol hebben) en verantwoordelijkheden krijgen op een bij de gast passend niveau, hebben onze gasten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen. Hierdoor neemt hun eigenwaarde toe.

Algemene Exclusiecriteria

Gasten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en die bij Beleef dus niet geplaatst kunnen worden, zijn gasten waar sprake is van:
 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
 • Vertonen van suïcidaal gedrag,
 • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen,
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
 • Psychoses,
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
 • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang)
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
Dagbesteding Beleef reikt geen medicatie aan of dient geen medicatie toe aan de gasten. Gasten die gedurende de dagbesteding medicatie nodig hebben, hebben dit in eigen beheer en dragen zelf zorg voor inname van deze medicatie.